Agencija za informacione sisteme i veb dizajn, Beograd

 


Planiranje, projektovanje i izrada uspešnih informacionih sistema

 

Infotrend informacioni sistem Hemeroteka - programska rešenja prilagođena korisnicima i njihovim stvarnim potrebama

Informacioni sistem Hemeroteka - programska rešenja prilagođena korisnicima i njihovim stvarnim potrebama
© Copyright. Agencija Infotrend.

 

 


Kako do uspešnog informacionog sistema?


Do uspešnog informacionog sistema ne dolazi se slučajno.
Uspeh se planira.
Informacioni sistem radi se samo jednom, a koristi se godinama - nemoguće ili moguće?

Specijalnost Agencije Infotrend su planiranje, projektovanje i izrada složenih informacionih sistema (IS). Saradnju sa korisnicima naših usluga zasnivamo na sledećim principima:

- Završetak informacionog sistema u okviru planiranog budžeta i bez skrivenih troškova.
- Završetak informacionog sistema u predviđenom roku.
- Završetak informacionog sistema u planiranom obimu.
- Timski rad, koji se zasniva na aktivnom učešću stručnjaka naručioca i naših IT specijalista i racionalnoj podeli zaduženja.
- Redovno i tačno izveštavanje rukovodstva o aktivnostima na projektu.
- Isporučujemo u potpunosti završen i kvalitetan informacioni sistem, koji je prošao sve unapred planirane testove i koji radi ono što je planirano da radi.
- Dajemo vremenski neograničenu garanciju, da ćemo o svom trošku otkloniti eventualne skrivene greške, uočene u fazi produkcije (korišćenja) IS.

 


Arhitektura, planiranje i projektovanje informacionih sistema


Planiranje i projektovanje složenih informacionih sistema realizujemo u skladu sa teorijom, dobrom praksom i sopstvenim iskustvom.

Arhitektura informacionog sistema - strateški projekat

Najvažniji deo izrade složenog informacionog sistema je kreiranje arhitekture budućeg IS, ili strateški projekat. Definisana arhitektura budućeg IS omogućava nam da precizno sagledamo i odredimo podsisteme - module IS, veze između podsistema, prioritete razvoja i preduslove, kao i strateški plan razvoja i uvođenja IS.

Strateški plan omogućava rukovodstvu organizacije da precizno planira potrebne resurse, prati i upravlja razvojem i uvođenjem IS.

Projektovanje informacionog sistema - izvedbeni projekti

Teorija, dobra praksa i naše iskustvo pokazuju da je jedan od glavnih razloga, od uticaja na završetak i uspešnost informacionog sistema, programiranje IS bez urađenog i verifikovanog izvedbenog projekta. Analogija je očigledna: može li se izgraditi zgrada bez plana? Da ne bismo kreirali neuspešan, ili nedovršen IS, pre faze programiranja radimo izvedbeni projekta koji, između ostalog, obuhvata model podataka. Logički i tehnički tačan, normalizovan model podataka glavni je dokument i preduslov za kreiranje konzistentnih struktura i eliminisanje anomalija redundanse baze podataka IS u fazi produkcije.

Najčešće i najozbiljnije greške

Izrada programskih rešenje ne sme da se radi bez verifikovanog modela podataka. Na osnovu brojnih istraživanja i dostupnih statističkih analiza, programska rešenja IS, rađena bez modela podataka, predstavljaju jedan od glavnih razloga zbog kojih su informacioni sistemi nepouzdani i neuspešni, a podaci u bazi podataka neusaglašeni i netačni.

 


Implementacija rešenja


Zajedno

- analiziramo potrebe;
- definišemo prioritete i preduslove i
- pravimo (dugoročne) planove i realnu dinamiku uvođenja IS.

Infotrend:

- izrađujemo potrebne, obavezne projekte IS;
- kreiramo potrebna programska rešenja;
- preuzimamo vaše postojeće podatke, ukoliko postoje u bilo kakvom elektronskom obliku;
- koliko god i kad god je tehnički moguće, prebacujemo ih u novu bazu podataka (da se isti podaci ne upisuju uvek iznova);
- vršimo obuku korisnika IS.

Zajedno:

- radimo mesečne, kvartalne i sve druge periodične analize, koje se bave korišćenjem IS i
- pravimo planove za dalji razvoj vašeg informacionog sistema.

Mi radimo tako, jer to je jedini način da se informacioni sistem i unos podataka ne rade više puta od početka.

 


Zašto su IS neuspešni?


Infotrend informacioni sistemi uspešno se koriste godinama.

Osnovni razlog za neuspeh informacionih sistema je izrada programskih rešenja bez projekata. Analogija: može li se sazidati zgrada bez projektne dokumentacije?