Infotrend - Agencija za IT konsalting, informacione sisteme i veb dizajn, Beograd

 


Understanding and interpreting ethnological artefacts
using semantically annotated images

 

Scutchers: Image from a surrounding versus image of the museum object

Image from a surrounding: Scutcher, Okruglica, Svrljig
(Photo Archive, No. 4340), year 1924 (left - taken on the ground)
Image of the museum object Scutcher, Rača Kragujevačka (Central Catalogue, No. 28926),
the first half of the XX century (right - taken in the Museum)

 

 


Digitalizacija - naši stručni radovi


  1. Newspaper articles as a source of information about artists and their works
    Review of the National Center for Digitization, Issue 33, 2018
  2. Effective publishing of digitalized cultural heritage on the Web
    Review of the National Center for Digitization, Issue 30, 2017
  3. Understanding and interpreting ethnological artefacts using semantically annotated images

Publikovano u:
eLibrary of Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Art

Review of the National Center for Digitization, Issue 28, 2016


Snežana Popović, The Faculty of Computer Science, Belgrade, Serbia
Zoran Cvetković, Infotrend, Belgrade, Serbia
Vesna Bižić Omčikus, Ethnographic Museum, Belgrade, Serbia


Abstract. Ethnographic Museum in Belgrade, in addition to museum collections, possesses digitized collections of photo negatives and images. Usually, negatives and images were taken during of curators’ field researches. Predominant motifs of images are scenes from the life of the rural population: jobs in the household, farming, animal husbandry, crafts, annual celebrations, rituals and ceremonies, weddings. One of the digitized image collections is semantically annotated by sets of metatags: title, description, keywords, location, author, date of creation and corresponding categories. Semantic annotation is applied using: Dublin Core Schema, UNESCO Thesaurus and CIDOC Conceptual Reference Model. Technical processed and semantically annotated images are ready to be inserted into the Museum Information System’s database. Semantic images annotation was a part of a project that was realized in the Ethnographic Museum in Belgrade. The aim of the project was linking museum objects with a collection of photo negatives and images. The project’s object was semantic images annotation the Collection of Petar Ž. Petrović. The collection includes about 1,200 images, created during the period of 1923-1937. A motive of the project comes from the fact that acquisitions of museum objects extract them from their natural and functional surroundings. During the scientific and expert processing, museum professionals partially establish connections to their environment data. Better results can be achieved if they use the same standards and vocabularies: for processing museum objects and also, for processing image collections. Concept of applying the same standards and vocabularies proves its strength in searching data about museum objects. Corresponding results to search terms are data about some museum objects, and in addition, results contain a list of images which possibly can explain its natural and functional surroundings. It is important to emphasize that images from a resulting list are not images of the unique museum object, included in the museum collection. Images and objects are connected exactly by terms from used vocabularies. This approach did it possible to represent contexts of more than one museum objects, only by one image and vice versa: native class of museum objects could be presented by more than one image. For example, the context of a museum object "ceramic pot" could be explained and interpreted by images where motives are: making a pot ("ceramic round", "crafts"), using a pot ("jobs in the household", "preparing food"), functional roles in the household ("kitchen utensils", "pottery"). Uniformity and consistency of semantic images annotation could be achieved if the image collection is processed as a whole, by establishing uniform subject criteria. Comparing results with objectives of the project, we realized that the applied concept of using the same standards and vocabularies, for annotating images and describing museum objects, contribute to comprehensive understanding and interpretation of environmental context of museum objects. Petar Ž. Petrović’s image collection was a sufficiently representative sample. Therefore, it is possible to conclude that the applied concept can be used for semantic annotation of any other image collection in order to semantically link images and objects from the fund of the Ethnographic Museum in Belgrade.
Keywords. semantic annotation, museum objects, images, digitalization, standards, vocabularies.

Download the complete article


Razumevanje i interpretacija muzejskih predmeta korišćenjem semantički označenih slika

Apstrakt. Etnografski muzej u Beogradu, pored muzejskih zbirki, poseduje i digitalizovane kolekcije foto negativa i slika. Najčešće negativi i slike snimljeni su tokom terenskih istraživanja kustosa. Dominantni motivi slika su prizori iz života seoskog stanovništva: poslovi u domaćinstvu, poljoprivreda, stočarstvo, zanati, godišnje proslave, rituali i ceremonije, svadbe. Jedna od digitalizovanih kolekcija slika je semantički označena setovima meta podataka: naslov, opis, ključne reči, lokacija, autor, datum kreiranja i odgovarajuće kategorije. Za semantička anotacija korišćeni su: Dublin Core Schema, UNESCO tezaurus i CIDOC konceptualni referentni model. Tehnički obrađene i semantički označene slike spremne su za insertovanje u bazu podataka Muzeja. Semantičko označavanje slike bilo je deo projekta, koji je realizovan u Etnografskom muzeju u Beogradu. Cilj projekta bio je povezivanje muzejskih predmeta sa kolekcijom foto negativa i slika. Predmet projekta bilo je semantičko označavanje slika Zbirka Petra Ž. Petrović. Zbirka sadrži oko 1.200 slika, nastalih u periodu 1923-1937. Motiv projekta proizlazi iz činjenice da su muzejski predmeti dislocirani iz svog prirodnog i funkcionalnog okruženja. Tokom naučne i stručne obrade, muzejski stručnjaci parcijalno uspostavljaju veze sa podacima o okruženju predmeta. Bolji rezultati mogu se postići ako se koriste isti standardi i rečnici: za obradu muzejskih objekata i za obradu zbirki slika. Koncept primene istih standarda i rečenika dolazi do izražaja pri pretraživanju podataka o muzejskim predmetima. Na ovaj način rezultati za pretraživanja su podaci o muzejskim predmetima, a pored toga, rezultati sadrže i spisak slika, koje mogu objasniti prirodno i funkcionalno okruženje muzejskog predmeta. Važno je naglasiti da slike sa rezultirajuće liste nisu slike jedinstvenog muzejskog predmeta, uključenog u muzejsku zbirku. Slike i muzejski predmeti povezuju se u saglasnosti sa terminima iz korišćenih rečnika. Ovakav pristup omogućio je prikazivanje konteksta i više od jednog muzejskog predmeta, samo jednom slikom i obrnuto: izvorna klasa muzejskih predmeta može biti predstavljena i sa više od jedne slike. Na primer, kontekst muzejskog objekta "keramički lonac" može se objasniti i interpretirati slikama gde su motivi: pravljenje lonca ("keramički okrugli", "zanati"), korišćenje lonca ("poslovi u domaćinstvu", " priprema hrane “), funkcionalne uloge u domaćinstvu (“ kuhinjski pribor ”,“ keramika ”). Ujednačenost i konzistentnost semantičkog označavanja slika može se postići ako se zbirka slika obradi kao celina, uspostavljanjem jedinstvenih subjektivnih kriterija. Upoređujući rezultate sa ciljevima projekta, pokazali smo da primijenjeni koncept korišćenja istih standarda i rečnika, za označavanje slika i opis muzejskih objekata, doprinosi sveobuhvatnom razumevanju i interpretaciji pripadajuće konteksta muzejskih predmeta. Kolekcija slika Petra Ž. Petrovica  bila je dovoljno reprezentativni uzorak. Zato je moguće zaključiti da se primenjeni koncept može koristiti za semantičku anotaciju bilo koje druge zbirke slika, kako bi se slike i objekti iz fonda Etnografskog muzeja u Beogradu semantički povezali.
Ključne reči. semantička anotacija, muzejski objekti, slike, digitalizacija, standardi, rečnici.

Preuzmite ceo članak


 

Authentic image of 'The weaving loom and a weaver Zagorka Ljubic from Višnjica', year 1928.

Authentic image of 'The weaving loom and a weaver Zagorka Ljubic from Višnjica', year 1928.
(Ethnographic Museum, Belgrade, Photo Archive, No.10217)

© Copyright. Ethnographic Museum, Belgrade.