Infotrend informacione tehnoligije (IT)

 


Digitalizacija materijalne i nematerijalne kulturne baštine - teorija i dobra praksa

 

Rimska bronzana lucerna, 232 godina n. e.

Rimska bronzana lucerna, 232 godina n. e. (replika)
Original je u zbirci Muzeja u Smederevu
© Copyright. Agencija Infotrend.

 

 


Proces digitalizacije


Proces digitalizacije obuhvata međusobno povezane aktivnosti, koje se realizuju prema unapred utvrđenom projektu i planu.

Projekat i plan digitalizacije rade se na osnovu stvarnih potreba, ciljeva ustanove za zaštitu kulturnih dobara i vrste kulturnih dobara, koja se digitalizuju.

Iste standarde i pravila moguće je primeniti i za materijalna i za nematerijlna kulturna dobra.


Teorija, dobra praksa i naši stručni radovi - Infotrend metodologija za digitalizaciju


Proces digitalizacije je prevođenje analognih objekata u digitalne, čime se postiže:

- digitalna zaštita materijalnog objekta;
- efikasno korišćenje digitalizovanog analognog objekta, prilagođeno elektronskim uređajima;
- efikasno publikovanje digitalizovanog analognog objektana internet i slično.

Uspešna digitalizacija je složen proces, koji objedinjuje više metodologija i međusobno povezanih aktivnosti. Da bismo rešili konkretne probleme digitalizacije analognih objekata i dostigli planirane ciljeve digitalizacije, kreirali smo Infotrend metodologiju za digitalizaciju, zasnovanu na najnovijim teoretskim radovima, dobroj praksi i našem postojećem iskustvu.

Izbor stručnih radova, zasnovanih na Infotrend metodologiji za digitalizaciju, publikovali smo u Reviji Nacionalnog centra za digitalizaciju, koja je deo Elektronske biblioteke Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU):

 1. Newspaper articles as a source of information about artists and their works
  Review of the National Center for Digitization, Issue 33, 2018
 2. Effective publishing of digitalized cultural heritage on the Web
  Review of the National Center for Digitization, Issue 30, 2017
 3. Understanding and interpreting ethnological artefacts using semantically annotated images
  Review of the National Center for Digitization, Issue 28, 2016

Publikovano u: eLibrary of Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Art

 


Zašto digitalizovati kulturno dobro?


Digitalizacija kulturnog dobra ima više ciljeva, koje proističu iz obaveza i strategije ustanove za zaštitu materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara. Prvo, digitalizacija podržava trajnu, dokumentacionu zaštitu kulturnog dobra, obezbeđujući sve relevantne podatke i reprezentativni snimak, ili snimke kulturnog dobra. Osim toga, uspešno digitalizovano kulturno dobro trebalo bi da obezbedi potpuni skup podataka, dovoljan za njegovo efektivno publikovanje, prezentaciju i promociju na vebu.

 

 


Kako planirati i realizovati uspešnu digitalizaciju kulturnih dobara??


Procesi planiranja i realizacije digitalizacije kulturnih dobara obuhvataju niz međusobno povezanih, sukcesivnih aktivnosti: od pripreme kulturnog dobra za digitalizaciju, do zaštite, korišćenja i publikovanja. Rezultati nepostojanja preciznog plana i nejasni ciljevi digitalizacije vode neuspehu: potrošena su namenska finansijska sredstva, razočarenje i nefunkcionalnost delimične digitalizacije.

Nasuprot neuspehu, uspeh se izvesno postiže, kada se digitalizacija realizuje po unapred utvrđenom planu. Do cilja se dolazi korak po korak.

Na osnovu našeg dosadašnjeg pozitivnog iskustva, kreirali smo koncept koji preporučuje da se proces digitalizacije kulturnih dobara realizuje u okviru sledećih faza:

 • izbor i obuka tehničkog i stručnog tima za realizaciju digitalizacije;
 • pregled postojećih standarda, propisa, zahteva Ministarstva, loše i dobre prakse;
 • pregled obaveza i specificiranje stvarnih potreba ustanove za zaštitu kulturnih dobara;
 • planiranje, izbor i priprema kulturnih dobara za digitalizaciju;
 • obezbeđenje potrebnih resursa za dostizanje postavljenih ciljeva u predviđenim rokovima;
 • tehničke aktivnosti digitalizacije i zaštita snimaka (skenirana dokumenta, fotografije i ostale vrste digitalnih zapisa);
 • stručno tumačenje, semantičko označavanje snimka i trajno arhiviranje digitalizovanog kulturnog dobra;
 • uključivanje digitalizovanih kulturnih dobara u bazu podataka informacionog sistema ustanove;
 • korišćenje, publikovanje i promovisanje digitalizovanog kulturnog dobra.

Navedeni postupak podjednako uspešno se primenjuje i za materijalna i namaterijalna kulturna dobra.

 


Korak po korak - brže je!


Na osnovu našeg dosadašnjeg pozitivnog iskustva, kreirali smo koncept, kojim se proces digitalizacije kulturnih dobara realizuje korak po korak, u okviru jasno i razumljivo definisanih aktivnosti.

Do cilja se dolazi brže i sigurno!


Uspešno publikovanje digitalizovanog kulturnog dobra na veb


Da li će digitalizovano kulturno dobro biti publikovano na veb zavisi isključivo od politike ustanove i ne pripada skupu kriterijuma za ocenu "uspešnosti digitalizacije". Međutim, ukoliko se digitalizovano kulturno dobro publikuje na veb, preporučujemo koncept, koji obezbeđuje uspešno publikovanje, promociju i visok rang u rezultatima Google pretraživanja.

 

Infotrend koncept digitalizacije za uspešno veb publikovanje i prezentacija digitalizovanog kulturnog dobra

Preporučljiv algoritam za uspešno publikovanje digitalizovanog kulturnog dobra na veb
© Copyright. Agencija Infotrend.

Preduslov za uspeh je postupak anotiranja, koji podrazumeva:

 • korišćenje Schema.org rečnika;
 • povezivanje sa otvorenim rečnicima (LOD), poput publikovanih Getty rečnika;
 • RDF serijalizaciju korišćenjem JSON-LD;
 • povezivanje sa odgovarajućim odrednicama iz Vikipedije itd.

Konačno, u tako kreiranim veb stranama Google prepoznaje struktuirane podatke, dodeljujući našem digitalizovanom kulturnom dobru visok rang u rezultatima pretraživanja.

 

Adekvatno anotiranim digitalizovnim kulturnim dobrima Google dodeljuje najviše rangove u rezultatima pretraživanja

Pravilno semantički označenim digitalizovnim kulturnim dobrima Google dodeljuje najviše rangove u rezultatima pretraživanja
(elipsama su označena digitalizovana kulturna dobra, koja smo anotirali primenom algoritma koji smo preporučili)
© Copyright. Agencija Infotrend.

 


Uspešna digitalizacija?


Publikovanje digitalizovanog kulturnog dobra na veb samo je jedan od rezultata digitalizacije. Ustanova za zaštitu kulturnih dobara donosi odluku da li će digitalizovano kulturno dobro biti na vebu, ili ne.

Ukoliko su postignuti svi postavljeni ciljevi digitalizacije, izostanak publikovanja ne umanjuje rezultate i digitalizacija se može smatrati uspešnom.