Infotrend - agencija za IT konsalting, upravljanje projektima, informacione sisteme i veb dizajn

 


IT konsalting u svim fazama planiranja i razvoja projekta

 

 


Kako potrebe i zahteve prevesti na IT jezik, a IT jezik na jezik razumljiv korisnicima?


Savremene informacione tehnlogije (IT) nude izuzetne mogućnosti za kreiranje softverskih rešenja, koja su namenjena različitim korisnicima i primenljiva u različitim oblastima i okruženjima. Potrebni proizvodi kupuju se, ili se rade po porudžbini. Proces izrade informacionog sistema (IS) i izrade veb sajta prolazi kroz više faza, čija uspešna realizacija zahteva različita specijalistička znanja.

Zasnovane na teoriji, dobroj praksi i sopstvenom iskustvu, pružamo potpune IT konsultantske usluge, koje su ključne za dostizanje postavljenih ciljeva organizacije:

1. Analiza stvarnih potreba i ciljevi izrade IS, ili veb sajta
2. Izrada tenderske dokumentacije
3. Izrada plana obezbeđenja i kontrole kvaliteta (Quality Assurance / Quality Control - QA/QC)
4. Praćenje realizacije projekta izrade IS, ili veb sajta
5. Ocena rezultata i pimopredaja projekta
 

1. Analiza stvarnih potreba i ciljevi izrade IS, ili veb sajta

Preduslov za donošenja odluke o načinu realizacije, obimu projekta i mogućim tehnologijama je analiza realnih potreba organizacije. Analizu rade IT specijalisti (sitem analitičari), uz aktivno učešće stručnjaka organizacije. Na osnovu dobijenih rezultata, moguće je precizno definisati: projektne ciljeve, obim projekta, potrebno vreme, budžet projekta i moguće tehnologije za realizaciju.

Najčešće greške:

- Odluke se ne zasnivaju na poslovnim potrebama organizacije, već se oslanjaju na nepotpuna znanja o raspoloživim tehnologijama i njhivoj adekvatnoj nameni i primeni.
- Ciljevi organizacije nisu eksplicitno navedeni, nejasni su i nerealni, često su međusobno u suprotnosti.
- Nisu definisani prioriteti i ne razlikuje se važno od manje važnog i slično.

Moguće posledice grešaka:

- Informacioni sistem, ili veb sajt, koji ne zadovoljavaju potrebe, ciljeve i očekivanja organizacije.

 

2. Izrada tenderske dokumentacije

Tendersku dokumentaciju za izradu IS, ili veb sajta zasnivamo na usaglašenim potrebama i jasno definisanim ciljevima organizacije. U izradi tenderske dokumentacije obavezno je učešće IT specijaliste (rukovodilac projekta - project manager).

Najčešće greške:

- Zahtevi nisu usaglašeni sa ciljevima budućeg IS, ili veb sajta.
- Zahtevi su nerealni u odnosu na raspoložive resurse i obim projekta (budžet, vreme realizacije, stručnjaci organizacije i slično).
- U tehničkim specifikacijama tendera nekritički i nepotrebno zahteva se primena svih mogućih, aktuelnih tehnologija.
- Verovanje da su tehničke specifikacije istovremeno i izvedbeni IT projekat IS ili veb sajta.
- Neprecizno definisane garancije isporučioca.
- Neprecizno definisano otklanjanje skrivenih greška u fazi korišćenja IS i veb sajta i slično.

Moguće posledice grešaka:

- Nejasni zahtevi dovode do nepotpunih softverskih rešenja, a IS ili veb sajt nisu ispunili očekivanja naručioca.
- Naknadno proširenje zahteva, stalne izmene projekta i na kraju: prekid realizacije i raspisivanje novog tendera.
- Isporučilac ne prihvata da otkloni skrivene greške, koje se otkriju nakon primopredaje projekta i isteka garantnog roka, a u fazi korišćenja IS, ili veb sajta.

 

3. Plan obezbeđenja i kontrole kvaliteta - QA/QC plan

Sastavni i nezamenljivi dokument za planiranje i praćenje realizacije projekta je QA/QC plan. QA/QC planove radimo da bismo obezbedili kontinuitet izrade projekta i dostigli postavljene ciljeve, a u okviru planiranih resursa i predviđenog vremena za završetak projekta. Kreiraju ga rukovodilac IT projekta i IT inženjer kontrole kvaliteta. Plan mora biti usaglašen sa prirodom projekta i sadrži nekoliko obaveznih delova:

- Dinamički plan realizacije projekta sa kontrolnim tačkama.
- Opis QA/QC procedura i testova, koji se izvode u kontrolnim tačkama dinamičkog plana.
- Korektivne akcije u slučaju da je ugrožen dinamički plan, ili narušen QA/QC plan.

Najčešće greške:

- QA/QC plan ne postoji, ili se ne sprovodi.
- Ne rade se obavezni i neophodni testovi za proveru kvaliteta svih faza izrade IS, ili veb sajta.
- U toku realizacije projekta korisnici menjaju, ili proširuju početno postavljene zahteve.

Moguće posledice grešaka:

- IS i/ili veb sajt nikada nisu završeni
- IS, ili veb sajt je završen, ali su zbog niskog kvaliteta neupotrebljivi u celini, ili u pojedinim segmentima.
- Razočarenje naručioca i korisnika i potreba da se sve radi ponovo i slično.

 

4. Praćenje realizacije projekta

Nastojeći da budući IS, ili veb sajt ispune očekivanja naručioca, pratimo sve faze realizacije, imajući u vidu:

- Planirani i ugovoreni obim usluga.
- Kvalitet isporučenih rešenja.
- Angažovanje i utrošak planiranih resursa (novac, vreme).

Najčešće greške:

- I pored činjenice, da su današnji IT projekti izuzetno složeni, naručilac ne angažuje IT specijalistu (project manager) da u njegovo ime prati tehničku realizaciju projekta.
- Ni naručilac, a ni izvođač projekta ne poštuju dinimički i QA/QC plan.
- Isporučena softverska rešenja (IS, ili veb sajt) nisu testirana.
- Naručilac ne prepoznaje kritične tehničke nedostatke programskih rešenja IS, ili veb sajta.

Moguće posledice grešaka:

- Neprihvatljivo nizak kvalitet, ili neupotrebljivost isporučenog IS i veb sajta.
- Ugroženi su sigurnost i pouzdanost.
- Moguć je gubitak podataka.
- Značajno su prekoračeni planirani rokovi.
- Potrebno je angažovanje dodatnih resursa (novac, vreme) za naknadne ispravke.
- Vraćanje projekta na početak, ili naknadna izrada istog projekta.

 

5. Ocena rezultata i pimopredaja projekta

Rezultate razvoja IS, ili veb sajta pratimo tokom svih faza izrade. Na osnovu konačnog, produkcionog testa preporučujemo da se projekat prihvati, ili zahtevamo ispavke nefunkcionalnih segmenata.

Najčešće greške:

- Formalna primopredaja nikada nije izvršena.
- Prihvatanje projekta urađeno je bez završnog, produkcionog testa.
- Primopredaju vrše naručioci, bez učešća neophodnih IT specijalista (project manager, tester sistema).
- Nisu utvrđene trenutne i buduće međusobne obaveze naručioca i izvršioca (garancije na skrivene greške, administriranje IS i veb sajta i slično).
- Primopredaja je izvršena bez isporuke obavezne projektne dokumentacije (modeli podataka, tehnička uputstva i slično).

Moguće posledice grešaka:

- Prihvaćeni su IS, ili veb sajt sa neprihvatljivo niskim stepenom kvaliteta.
- Nisu regulisani dalji međusobni odnosi naručioca i isporučioca IS i veb sajta.
- Nezadovoljstvo naručioca i korisnika IS, ili veb sajta.
- Potreba da se ceo IS i veb sajt, ili neki od njihovih delova, rade iznova i slično.

 


Kada je projekat uspešan?


Ne postoje veliki i mali, skupi i jeftini projekti. Postoje uspešni i neuspešni projekti.
Uspešan projekat:
- dostigao je postavljene ciljeve,
- završen je u planiranom roku i u granicama planiranog budžeta,
- prihvaćen je i koristi se.